ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា
 • 2017-05-28 ~ 2017-05-30
  មមមជ្ឈមណ្ឌលពិព...
  ដំណឹងទុកមុន
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុត
  • ពិព័រណ៍​ពាណិជ្
  • គម្រោងពង្រឹងសម
  • ក្រុមហ៊ុន​ចិនដ
  បណ្តាញសហការ
  តំណរភ្ជាប់មិត្តភាព