ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា
 • 2017-05-28 ~ 2017-05-30
  មមមជ្ឈមណ្ឌលពិព...
  ដំណឹងទុកមុន
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុត
  • យូនណានៈបញ្ចប់​
  • កម្ពុជា-ចិនចុះ
  • ផ្លូវជាតិលេខ៦
  បណ្តាញសហការ
  តំណរភ្ជាប់មិត្តភាព