ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

ការណែនាំ មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកទេសចិន និង អាស៊ាន

១,សង្ខេបនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកទេសចិន និង អាស៊ាន

នៅខែ កញ្ញាឆ្នាំ 2012 នៅលើសន្និសីទស្តីពី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចិននិងអាស៊ានលើកទី ១  លោកWan Gang និង  រដ្ឋមន្រ្តីវិទ្យាសាស្ដ្រនិងបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ានចំនួន 10 បានរួមគ្នាបង្កើត "ផែនការភាពជាដៃគូនូវបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន" ដើម្បីសម្រេចបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ានយ៉ាងច្បាស់លាស់។

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 នៅឯពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី 10 ចិននិងអាស៊ាន  រដ្ឋមន្រ្តីវិទ្យាសាស្ដ្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានរួមគ្នា  ដើម្បី បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន (CATTC) ។

បច្ចុប្បន្ននេះ CATTC គឺជាស្ថាប័នផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជាតិតែមួយ                     សម្រាប់អាស៊ាននៅចិន  ដែលមានទីតាំងនៅក្នុង ទីក្រុងណាននីង  ខេត្តក្វាងស៊ី   CATTC ត្រូវបានដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រដោយនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី ។

ការផ្តល់សេវាជាសំខាន់

ផ្តល់ព័ត៌មានតម្រូការដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៃបច្ចេកទេស

រៀបចំកម្មវិធីផ្ទេរបច្ចេកទេសដែលមានគម្រិតខ្ពស់

ផ្តល់សេវាផ្ទេរបច្ចេកទេស ដែលមានគុណភាពខ្ពស់

ផ្តល់សេវាពិគ្រោះពិភាក្សាជំនាញអំពីគោលនយោបាយអាស៊ាន

ផ្តល់វិធីដែលនឹងពង្រីកលទ្ធភាពក្នុងការតភ្ជាប់បច្ចេការទេស ចិននិង អាស៊ាន

 

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍

មានគោលដៅក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយដែលមានកិត្យានុភាព ជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍលើការផ្ទេរបច្ចេកទេស ធ្វើអភិវឌ្ឍដោយសមហរូណកម្មច្នែប្រឌិត

 

បណ្តាញជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកទេសចិន និង អាស៊ាន

សមាជិកCATTNមានមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកទេសចិន និង អាស៊ាន  អាជ្ញធសេវាកណ្តាលផ្ទេរបច្ចេកទេស  និងសហគមន៍ផលិតកម្មមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកទេសចិន និង អាស៊ាន។ដោយសារទំនាក់ទំនងចិងនិង អាស៊ានកាន់តែប្រសើរឡើង CATTNពិតជានឹងអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អុ។

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់CATTC សមាជស្តីពី ការកែច្នែប្រឌិត និងផ្ទេរបច្ចេកទេស

សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់CATTC សមាជស្តីពី ការកែច្នែប្រឌិត និងផ្ទេរបច្ចេកទេស មានគោលដៅផ្តល់សេវាឲ្យសហគ្រាស ហើយពិព័រណ៍ផ្លែផ្កាច្នែប្រឌិត និង ការកសាងបណ្តាញផ្ទេរបច្ចេកទេសជាច្រើន។សមាជនេះមានពិធីច្រើនយ៉ាង ដូចជា៖

ធ្វើសុន្ទរកថា: អញ្ជើញអ្នកជំនាញ អ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធ្វើការសិក្ខាសាលាស្តីពីការជំរុញការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការច្នៃប្រឌិតរវាងប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។

ការតាំងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាដែលមានកំរិតខ្ពស៖បានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារវាងប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិជ្ជាលក្ខណៈទំនើប។

ការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិជ្ជានិងការចរចារៈ  រៀបចំសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសចិនបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន  សាកលវិទ្យាល័យ  វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាដើម ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

ការធ្វើដំណើរត: រៀបចំតំណាងសហគ្រាសនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាននិងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសចិននិងអាស៊ាន។

ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ផ្អែកលើតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃវិស័យសំខាន់ៗនៃប្រទេសចិននិងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានយើងរៀបចំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់