ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សន្និសីទពហុភាគីខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-វៀតណាមឆ្នាំ២០១៦

ដំណឹងទុកមុន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ:2016-07-01 ~ 2016-07-15
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសកម្មភាព:2016-07-23 ~ 2016-07-24
 • លេខទូរស័ព្ទ
  សន្និសិទពហុភាគីខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-វៀតណាមឆ្នាំ២០១៦
 • លេខទូរសារ
  0771-214214214
 • អាស័យដ្ឋាន
  ទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម
 • លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍
 • កាលវិភាគប្រចាំថ្ញៃ
 • ចុះឈ្មោះនិងការទំនាក់ទំនង
លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

<p><p><p><p>  ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសប្រធាននៃពិពណ៌ចិន-អាស៊ានលើទី១៣ ដើម្បីជួយសហគ្រាសចិនយល់អំពីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម តម្រូវការទីផ្សារនិងទម្លាប់ទិញវៀតណាម បម្រើដល់ការស្វែងរកទីផ្សារវៀតណាមរបស់សហគ្រាសចិន ពង្រីកការផ្លាសប្តូវទំនិញជាមួយវៀតណាម ក៏ដូចជាលើកកំពស់កំរិតសហប្រតិបត្តិការណ៍ខាងពាណិជ្ជកម្ម លេខាធិការដ្ឋានពិពណ៌ចិន-អាស៊ានគម្រោងនឹងរៀបចំតាំងពិពណ៌វៀតណាមនៃពិពណ៌ចិន-អាស៊ាននៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃ ១៦-១៨ ឆ្នាំ២០១៦ខាងក្រោមនេះហៅកាត់ថាពិពណ៌វៀតណាមស្របតាមស្មារតីនៃការប្រកាសដំណឹងពីលេខាធិការដ្ឋានពិពណ៌ចិន-អាស៊ាន ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍ខាងបច្ចេកវិទ្យានឹងប្រទេសវៀតណាម មជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំសហគ្រាស សកលវិទ្យាល័យ មណ្ឌាលស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនានឆ្ពោះទៅវៀតណាមដើម្បីចូលរួមពិពណ៌វៀតណាមលើកនឹះហើយនឹងរៀបចំសន្និសិទពហុភាគីខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-វៀតណាមឆ្នាំ២០១៦ក្នុងរយៈពេលពិពណ៌។</p></p></p></p>