ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សន្និសីទការតភ្ជាប់នៃបច្ចេកវិទ្យាចិន - វៀតណាមឆ្នាំ 2016

ដំណឹងទុកមុន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ:2016-04-24 ~ 2016-05-23
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសកម្មភាព:2016-06-16 ~ 2016-06-16
 • លេខទូរស័ព្ទ
  0771—2633079
 • លេខទូរសារ
  0771—2803615
 • អាស័យដ្ឋាន
  ទីកន្លែងហាណូយវៀតណាម
 • លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍
 • កាលវិភាគប្រចាំថ្ញៃ
 • ចុះឈ្មោះនិងការទំនាក់ទំនង
លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

ប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធាននៃពិព័រណ៍ចិន និង អាស៊ានលើកទី 13 ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់សហគ្រាសចិននឹងស្វែងយល់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម តម្រូវការនៃទីផ្សារ និង ទម្លាប់ចំណាយ កាន់តែជ្រាជ្រៅ  ហើយបង្រើដល់ពង្រីកទីផ្សារ និង ពាណិជ្ជកម្ម លើសកម្ពស់សហប្រតិបត្តិការនៃពាណិជ្ជកម្ម រវាងចិន និង វៀតណាម ។ពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ានឆ្នាំ 2016 វៀតណាមបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី 16-18 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2016។ដើម្បីឆ្លើយតទៅនឹង លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន - ចិន  មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ានបានរៀបចំគណៈប្រតិភូទៅចូលក្នុងប្រជុំនេះ។

ស្ថប័នរៀបចំកម្មវិធី

ស្ថប័នរៀបចំ៖

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី

ក្រសួងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម


ស្ថប័នអនុវត្ត៖ 

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន

ក្រសួងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម

 

ពេលវេលានិងទីកន្លែង

ពេលវេល 2016-6-16

ទីកន្លែងហាណូយវៀតណាម

 

មាតិកាសកម្មភាព    

ពិព័រណ៍វៀតណាមនេះ បានប្រារព្ធដូចខាងក្រោយនេះ៖

១.ពិព័រណ៍ចិន - អាស៊ានឆ្នាំ 2016  ពិព័រណ៍នេះមានផលិតផលម្ហូបអាហារ និងកសិកម្មនិងផលិតផលទឹក ម៉ាស៊ីនកែច្នៃម្ហូបអាហារនិងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ឧបករណ៍ថាមពលនិងថាមពលថ្មីនិង  គ្រឿ្ងងអេឡិចត្រូនិក និង បច្ចេកទេសទំនើបេជាដើម។

២.ប្រមូលបច្ចេកទេសនិងផលិតផល នៃកសេកម្មទំនើបៗ តាមរយៈតភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីវៀតណាម រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្ធផ្សាយផ្សេងៗ ដើម្បីជំរុញឲ្យបំពេញតម្រូវការទៅវិញទៅមក។