ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

ការតាំងពិព័រណ៍ផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតនៅខេត្តក្វាងស៊ី

ដំណឹងទុកមុន
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ:2017-03-18 ~ 2017-05-22
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសកម្មភាព:2017-05-20 ~ 2017-05-23
 • លេខទូរស័ព្ទ
  0771-2296702 / 2296716
 • លេខទូរសារ
  0771-2799300
 • អាស័យដ្ឋាន
  អាសយដ្ឋាន៖មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិណាននីង HallB2
 • លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍
 • កាលវិភាគប្រចាំថ្ញៃ
 • ចុះឈ្មោះនិងការទំនាក់ទំនង
លម្អិតព្រឹត្តិការណ៍

សប្តាហ៍ស្តីពីកម្មវិធីបច្ចេកទេសទូទាំងប្រទេសនៃឆ្នាំ២០១៧ និង សប្តាហ៍ស្តីពីកម្មវិធីបច្ចេកទេសនៃទីក្រុងក្វាងស៊ី លើកទី២៦ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅសប្តាហ៍ទី៣ នៃខែឧសភា នៅទីក្រុងក្វាងស៊ី ។កម្មវិធីលើកនេះនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតនៅខេត្តក្វាងស៊ី ជាមួយនឹងនេះ សម្រាប់បង្ហាញពីការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត និងតាំងពិព័រណ៍លទ្ធផលនៃបច្ចេកទេស ដែលបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន។

 

អង្គការពាក់ព័ន្ធ


ស្ថាប័នរៀបចំជាចម្បង៖

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា នាយកដ្ឋានផ្សព្ធផ្សាយនៃគណៈកម្មាធិការបក្សស្វយ័តតំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី គណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍន៍និងកែទម្រង់ គណៈកម្មការបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មាន នាយកដ្ឋានអប់រំ នាយកដ្ឋានសន្តិសុខសាធារណៈ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋានដីធ្លីនិងធនធានទី ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន នាយកដ្ឋានកសិកម្ម នាយកដ្ឋានវប្បធម៌ គណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងផែនការគ្រួសារ មន្ទីរវិទ្យាសាស្រ្តឧត្តុនិយម ការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីវិលនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មខេត្តក្វាងស៊ី វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្មតំបន់ស្វយ័តសហព័ន្ធសហជីព គណៈកម្មាធិការសម្ព័ន្ធ សហព័ន្ធនារីសហព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្វាងស៊ី, ការិយាល័យផ្លូវរថភ្លើងណាននីង, រដ្ឋាភិបាលប្រជាជន

ស្ថាប័នបន្សំ៖

ទីផ្សារបច្ចេកទេសក្វាងស៊ី

មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្វាងស៊ីនិងអាស៊ាន

 

មាតិកាពិព័រណ៍


១.ទីកន្លែងផ្តើម

ការណែនាំពី ការច្នៃប្រឌិតខាងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី ដែលបានអនុវត្ត "ចំនុចសំខាន់ចំនួន ៩ និងលទ្ធផលថ្មីចំនួន ១៧" ដែលបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលនៃប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្រ្តនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងយន្តការកំណែទម្រង់នៅក្នុងតំបន់របស់យើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ព្រមទាំងការច្នៃប្រឌិតនិងការគាំទ្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម ការស្ថាបនានៃការបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី។


២.ការតាំងពិព័រណ៍នៃទីក្រុងពិសេស

ការផ្សព្ធផ្សាយជាល់លាក់ពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត បង្កើតឡើងកាតពាណិជ្ជកម្មនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតចំនួន ៩ យ៉ាង ។ពឹងផ្អែកទៅលើ ច្នៃប្រឌិតខាងបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនិងគ្រប់វិស័យអាចទទួលបានការអភិវឌ្ឍដ៏ជឿនលឿន។បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃផ្លែផ្កាច្នៃប្រឌិត និង ការអភិវឌ្ឍនិងវេទិការបស់អាជីវកម្ម ។


៣.ការតាំងពិព័រណ៍ផ្លែផ្កានៃក្រុមហ៊ុនតារា

បង្ហាញពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍដ៏ថ្មី ពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកទេសប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត ដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍសហគ្រស និង លើសកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃអាជីវកម្ម ផ្តោតសំខាន់ទៅលើស្ថាបនាវេទីកា និងក្រុម និងផ្លែផ្កាច្នៃប្រឌិតធំៗ។


៤.ការតាំងពិព័រណ៍ផ្លែផ្កានៃគ្រប់ទីក្រុង

បង្ហាញពីផ្លូវខាងច្នៃប្រឌិតនៃគ្រប់ទីក្រុង ជួយជំរុញប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ ការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ បំពេញខ្វះខាត ។ផ្តោតសំខាន់ទៅលើបច្ចេកទេសថ្មីនិងមានកម្រិតខ្ពស់ អាជីវកម្មថ្នី កសិកម្មទំនើប និង ការជូយជនក្រីក្រត្រឹមត្រូវ បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃផ្លែផ្កាច្នៃប្រឌិត និង ការអភិវឌ្ឍនិងវេទិការបស់អាជីវកម្ម។


៥.ការតាំងពិព័រណ៍ផ្លែផ្កានៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យនានា

ផ្តោតសំខាន់ទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពជាក់លាក់នៃការសម្រួលខាងបច្ចេកទេសប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រវជ្រាវវិស័យផលិតកម្ម ហើយផ្តោតសំខាន់ទៅលើស្ថាបនាវេទីកា និងក្រុម និងផ្លែផ្កាច្នៃប្រឌិតធំៗ។


សេវាពិសេសបន្ថែម

 

នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រគាំទ្រអាទិភាពដល់គម្រោងល្អ ដែលស្រប់នឹងលក្ខខណ្ឌ។

ការផ្តល់ឱកាសសំភាសន៍និងការផ្សព្ធផ្សាយតាមកាសែតដល់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីជាអាទិភាព។

អ្នកចូលរួមនឹងទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធីស៊េរីមួយចំនួនស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកទេសប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតជាអាទិភាព។

អ្នកចូលរួមអាចធ្វើជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃCATTCជាអាទិភាព និងទទួលបានសេវាសហការ អនុគ្រោះ ដូចជា អាចទទូលបានឱកាសជាអាទិភាព ការចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍បរទេសនិង ប្រជុំបរទេសស្តីពីការផ្ទេរបច្ចេកទេស នឹងទទូលបានកាត់ថ្លៃនៃការណៃនាំគម្រោងនិងតម្លៃតាំងពិព័រណ៍ ព្រមទាំងគម្រោងនេះនឹងត្រូវចុះបញ្ជីទៅក្នុងទិន្នន័យគម្រោងផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានៃមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ានហើយនឹងផ្តល់ជូននូវសេវាមុនចូលចតនិងក្រោយការចត។

គម្រោងដែលបានចូលតាំងពិព័រណ៍នឹងចងក្រងជាសៀវភៅ។

ការចូលរូមនៃក្រុមហ៊ុនតារា)

 

ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដោយសហការ)


១.អ្នកមានសិទ្ធិចូលរូម

ក.គ្រប់ទីក្រុងរបស់ខេត្តក្វាំងស៊ី នាយកដ្ឋានផ្លូវដែកណាងនីង

ខ.សហគ្រាសបច្ចេកទេសបដែលមានកម្រិតខ្ពស់

ឃ.គ្រប់វិទ្យាស្ថាននិងសាកលវិទ្យាល័យខាងបច្ចេកទេស


២.ពេលវេលាចុះឈ្មោះ

ក.ពេលចុះឈ្មោះ: ថ្ងៃទី 13 ដល់ថ្ងៃ28 ខែមីនាឆ្នាំ 2017 

ខ.បញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់: ថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2016


៣.ថ្លៃឈ្នួល

ក.អត់គិតថ្លៃនៃកន្លែងតាំងពិព័រណ៍

ខ.អ្នកចូលរួមគ្រាន់តរ៉ាប់រងថ្លៃការដំឡើងពិសេសនិងថ្លៃគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ។


ទូរស័ព្ទ 0771-229670222967062296727

ទូរសារ0771-2799300

អ៊ីម៉ែល   hzb0771@163.com


១.សង្ខេបពីការតាំងពិព័រណ៍នៃឆ្នាំ២០១៦

ពេលវេលា៖ថ្ងៃទី៨ ដល់ ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

អ្នករៀបចំជាចម្បង ៖ រដ្ឋាភិបាលប្រជាជននៃខេត្តក្វាងស៊ី

អ្នករៀបចំជាបន្សំ ៖ នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី នាយកដ្ឋានផ្សព្ធផ្សាយនៃគណៈកម្មាធិការបក្សស្វយ័តក្វាងស៊ីនិងការិយាល័យ  ចំនួន 18 ផ្សេងទៀត និងការិយាល័យរដ្ឋបាលប្រជាជនក្រុងចំនួន 14 នាយកដ្ឋានផ្លូវដែកណាននីង

ប្រធានបទ ៖ ការប្រមូលកម្លាំងកាយនិងឆ្លាតវៃដើម្បីទាញយកអភិវឌ្ឍន៍ ការបង្កើតអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិតដើម្បីបោះជំហានទៅខាងមុខ


២.លទ្ចផលជាស្នូល

តាមការបង្ហាញពីបច្ចេកទេស ការស្ថាបនាច្រកការបង្កើតអាជីវកម្មច្នៃប្រឌិត ការផ្លាស់ប្តូរផ្លែផ្កា ផ្សព្ធផ្សាយបច្ចេកទេ អាចបង្ហាញពីគំនិតរបស់ច្នៃប្រឌិត បណ្តុះបញ្តាលសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិត និង បង្កើតឡើងគំរូថ្មីពិសេសមួយ។

នៅក្ន្ងងកម្មវិធីនេះមានមនុស្សជាង៥០ ពាន់នាក់ មានសហគ្រស ៧៦២ និងមានវិទ្យាស្ថាននិងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ៣៨ បានចូលរូម មានគម្រោងចំនួន ២០០០ យ៉ាងបានចូលតាំងពិព័រណ៍ ។


៣.ចំនុចសំខាន់

ក.ផ្តោតសំខាន់ទៅនឹង"អ៊ីនធឺណិត +" គឺជាលើកទីមួយ ដែលយកលទ្ធផលនៃ"អ៊ីនធឺណិត +"ទៅចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍។

ខ.ផ្តោតសំខាន់ទៅនឹងការបង្កើតអាជីនកម្មថ្មីប្រកបដោយច្នៃប្រឌិត គឺជាលើកទីមួយ ដៃលរៀបចំកម្មវិធីច្រកបច្ចេកទេស។

គ.ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រមូលកម្លាំងកាយនិងឆ្លាតវៃ គឺជាលើកទីមួយរៀបចំកម្មវិធីCreator salon

ឃ.ផ្តោតសំខាន់ទៅនឹងការផ្ទេរលទ្ធផល គឺជាលើកទីមួយដែលរៀបចំកម្មវិធីការផ្ទេរលទ្ធផលខាងបច្ចេកទេស។

 

៤.ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដោយសហការ

បណ្តាញព័ត៌មាន ប្រទេសចិន     

ក្វាងស៊ីដេលី

កាសែតវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រចាំថ្ងៃ