ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

ទីផ្សារបច្ចេកទេសក្វាងស

non-broker-dealer regulated entities
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

ផ្តល់សេវាកម្មដូចខាងក្រោយនេះផ្សព្ធផ្សាយបច្ចេកទេស សេវាកម្មបច្ចេកទេសបណ្តុះបណ្តាបច្ចេកទេស ពិព័រណ៍បច្ចេកទេសជាដើម ព្រមទាំងទទួលធ្វើសកម្មភាព ដូចប្រជុំសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិជាដើម៕


ទីផ្សារបច្ចេកទេសក្វាងស

វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ទីផ្សារបច្ចេកទេសក្វាងស៊ីគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយកដ្ឋាវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាក្វាងស៊ី។គឺជា ស្ថាប័នគំរូជាតិខាងវិស័យការផ្ទេរបច្ចេកទេស សាខាស្ថានីយច្នៃប្រឌិតចិននៅខេត្តក្វាងស៊ី ស្ថាប័នជាតិបណ្តុះបណ្តាល និងកន្លែងសម្រាប់ណែនាំបច្ចេកទេសចំពោះយុវជន។ស្ថាប័នកណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាបណ្តុះបណ្តាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា  និងប្រព័ន្ធសេវាកម្ម បានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រព័ន្ធគុណភាព ISO9001 អន្តរជាតិ។