ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សហគមន៍អ៊ីនធឺណិតចល័តចិន និងអាស៊ាន

association
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

សហគមន៍នេះបានចូលរូមចំណែកទៅលើឧស្សហកម្ម៍អ៊ីនធឺណិតចល័ត  បង្ហាញពីឧស្សហកម្មដ៏ជាល់លាក់ និងតម្រូវការជាបន្ទាន់។សហគមន៍នេះ ផ្តល់សេវាកម្មដូច ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស ការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្ធផ្សាយផលិតផល ហើយផ្តល់សេវាកម្មចំពោះ សហគ្រាស ស្ថាប័ននិងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាដែលបង្កើតអង្គការដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយលក្ខណៈតំបន់។

កិច្ចការសំខាន់ៗ

លក្ខណៈរបស់សហគមន៍

សហគមន៍នេះបានចូលរូមចំណែកទៅលើឧស្សហកម្ម៍អ៊ីនធឺណិតចល័ត  បង្ហាញពីឧស្សហកម្មដ៏ជាល់លាក់ និងតម្រូវការជាបន្ទាន់។សហគមន៍នេះ ផ្តល់សេវាកម្មដូច ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេស ការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្ធផ្សាយផលិតផល ហើយផ្តល់សេវាកម្មចំពោះ សហគ្រាស ស្ថាប័ននិងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនានាដែលបង្កើតអង្គការដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រកបដោយលក្ខណៈតំបន់។

 

ការគ្របគ្រងរបស់សហគមន៍

សហគមន៍នេះ នឹងទទួលការគ្របគ្រងនិងយោបល់អំពីការងារ ដែលកមពីមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ាន និង នាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស។ 

                                                                        
គោលបំណង របស់សហគមន៏

 សហគមន៍នេះ បានឆ្លើយតបទៅនឹង គោលបំណងស្តីពីការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតចល័តចិន និង បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនផ្សព្ធផ្សាយយ៉ាងសកម្ម។  តាមស្ថាបនាវេទិកាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន ដើម្បីជូននូវសហគ្រាសដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់នៅក្នុងសេវាកម្ម និងសេវាដ៏មានតម្លៃខ្ពស់។

 

 

ទិសដៅនាពេលខ្លី របស់សហគមន៏)    

សហគមន៏នេះយកហ្គេមចល័តជាច្រកចូល ដើម្បីពង្រឹងនៅក្នុងការទាក់ទងនិងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាសពាក់ព័ន្ធរវាងចិន និងអាស៊ាន ហើយជំរុញអភិវឌ្ឍឧស្សហកម្ម៍អ៊ីនធឺណិតចល័តរវាងចិន និង អាស៊ាន។

 


លេខាធិការដ្ឋាន របស់សហគមន៏

លេខាធិការដ្ឋាន របស់សហគមនមានទីតាំងនៅ on the 20th Hsinchu Road ,ទីក្រុងណាននីង


វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ