ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឡាវ

non-broker-dealer regulated entities
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឡាវផ្តោតសំខាខ់ទៅលើអនុវត្តផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន  បង្កើតឡើងប្រព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធរវាងចិន និង ឡាវ។ប្រមូលធនធានបច្ចេកទេសនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាននិងស្ថាប័ន  ជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា៕

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឡាវ

វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នៅខែទី៩ ឆ្នាំ២០១៤ មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាននិងនាយកដ្ឋានច្នៃប្រឌិតនៃក្រសួងបច្ចេកទេសបានចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រេងសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ឡាវជារួម។