ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - មីយ៉ាន់ម៉ា

non-broker-dealer regulated entities
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

ប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទំនើប ថាមពលថ្មី និងគ្រប់វិស័យ ហើយស្វែងរកនិងចែករំលែកព័ត៌មានខាងបច្ចេកវិទ្យា ជួយជំរុញស្ថាបនាវេទិកាក្នុងការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន។ រួមគ្នាដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការចតបច្ចេកវិទ្យា ការតាំងពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិជ្ជា  ការត្រួតពិនិត្យសួនឧទ្យាន ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាងបច្ចេកទេស និងពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធនិងសេវាកម្ម ដើម្បីបង្កើតវេទិកាមួយសម្រាប់ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងចំណោមសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាននិងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសចិននិងអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយឈ្នះ - ឈ្នះ៕


មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - មីយ៉ាន់ម៉ា

វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

 ដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយច្នៃប្រឌិត និង ការផ្ទេរបច្ចេកទេស នៅក្នុងសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន និងស្ថាប័ននានា ក្រសួងបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន(CATTC)និងក្រសួងបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាកវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមីយ៉ាន់ម៉ា់(MSTRD)ស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - មីយ៉ាន់ម៉ារួមគ្នា។ នៅខែទី៨ ឆ្នាំ២០១៥ CATTCនិងMSTRDបានចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចព្រមព្រេងសហប្រតិបត្តិការនៅមីយ៉ាន់ម ដើម្បីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - មីយ៉ាន់ម៉ារួមគា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងឈានចូលកម្រិតដថ្នី។