ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ថ

non-broker-dealer regulated entities
សេចក្តីសង្ខេបសកម្មភាព

មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ថៃផ្តោតសំខាខ់ទៅលើអនុវត្តផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូខាងបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន  បង្កើតឡើងប្រព័ន្ធពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគី ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធរវាងចិន និង ឡាវ។ប្រមូលធនធានបច្ចេកទេសនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាននិងស្ថាប័ន  ជំរុញឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយច្នៃប្រឌិតក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា៕


មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន - ថៃ

វិស័យអនុវត្តជាក់ស្តែង

ពិនិត្យឡើងវិញ​ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ដើម្បីជំរុញឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយច្នៃប្រឌិត និង ការផ្ទេរបច្ចេកទេស នៅក្នុងសហគ្រាស សាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថាន និងស្ថាប័ននាន  ក្រសួងបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-អាស៊ាន(CATTCក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសថៃបានចាត់តាំងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិថៃ(NSTDA) ដើម្បីស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន -ថៃ   រួមគ្នា។ នៅខែទី៩ ឆ្នាំ២០១៤ CATTCនិងNSTDA បានចុះហត្ថលេខានៅលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរបច្ចេកទេសរវាងចិន និង ថៃ នៅក្នុងសន្និសីទលើកទី 2 ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតចិន - អាស៊ាន។