ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

JS0096-Circulation closed aquaculture system

កាលផ្សាយ: 2017-12-27
 • ប្រភេទ
  គម្រោងនៃការផ្គត់ផ្គង់
 • ប្រទេស
  china
 • លេខទូរស័ព្ទ
  +86 771 2799 300 / 2296 728
 • លេខទូរសារ
 • អ៊ីមែល
  cattc@cattc.org.cn
 • ​របៀបសហប្រតិបត្តិការ
  វិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ: វិនិយោគទុននៅក្រៅប្រទេស ឬការអនុញ្ញាតខាងបច្ចេកទេស
មាតិកាអាជីវកម្ម

ការណែនាំនៃ ៖ប្រព័ន្ធចនេះអាចអាចត្រីផ្កាថ្មដែលមាន់តម្លៃខ្ពស់ដែលអាចផលចំណេញខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តល់នូវអត្រាខ្ពស់នៅការលូតលាស់ដោយឆាប់រហ័ស និង អត្រាទាបនៅមរណភាពន។