ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

ប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គសនីដោយយន្តការថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់

កាលផ្សាយ: 2017-07-21
 • ប្រភេទ
  គម្រោងនៃការផ្គត់ផ្គង់
 • ប្រទេស
  china
 • លេខទូរស័ព្ទ
  +86 771 2799 300 / 2296 728
 • លេខទូរសារ
 • អ៊ីមែល
  cattc@cattc.org.cn
 • ​របៀបសហប្រតិបត្តិការ
មាតិកាអាជីវកម្ម

បចេ្ចកទេសនេះសំដៅទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហានៃ ការផលិតអគ្គិសនីមានប្រសិទ្ធភាពទាប ប្រាក់ទុនខ្ពស់ ការផលប៉ះពាលដល់បរិស្ថាន និងការអ្វីៗទាក់ទងជាមួយនឹងការផលិលអគ្គិសនី។តាមរយៈដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមនេះ បានស្រាវជ្រាវ និង បង្កើតឡើងប្រព័ន្ធពហុផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ដើម្បីបង្កើនឡើងផលិតភាពនៃផលិតអគ្គិសនី  ធានានៃការផ្គត់ផ្គងនៅក្នុង២៤ម៉ោង។

ជាពិសេសសាង់សងស្ថានីយអគ្គិសនីនៅជិតកន្លែងប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដើម្បីកាត់បង្ថយចំណាយបញ្ជូនអគ្គិសនី ។អភិវឌ្ឍអគ្កិសនីមានលក្ខណបែតង ដែលមានន័យសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកទេស និងផល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងបរិស្ថាន៕