ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សរុប680កំណត់ត្រា 1/85  ទំព័រដើម ទំព័រមុន ទំព័រក្រោយ ទំព័រចុងក្រោយ  ទំព័រទី