<
ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

Khmer Holding Company និង China Electrical Science បានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈយោគយល់នៃស្ថាបនាព័ត៌មានភាវូបនីយកម្មមហាសមុទ្រកម្ពុជា

កាលផ្សាយ:2017-12-29 15:29:31   ប្រភពអត្ថបទ:the khmer news

ប្រធាននៃKhmer Holding CompanyលោកCAO YUNDEនិងប្រធាននៃChina Electric Oceanographic Information Institute Co., Ltd. លោកLIANG XINបានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈយោគយល់នៃស្ថាបនាព័ត៌មានភាវូបនីយកម្មមហាសមុទ្រកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉េកាំង។ពូកគេនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជ្រាលជ្រៅនៅក្នុង ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងការការពារបរិស្ថាន ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានតាមសមុទ្រ ការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍន៍ ជាដើម។


លោកYong Jining អនុប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកWEN SAKUNរដ្ឋមន្រ្តីនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់និងនេសាទ  និងអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានការិយាល័យទូទៅរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ។ព្រមទាំងគណនេយ្យករលោក ZHANG  DENGZHOU   អនុប្រធាននៃស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោក    ជាដើមបានចូលរូមកម្មវិធីនេះ។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយសម្បូរទៅដោយធនធានសមុទ្រ។ លោកYong Jining បាននិយាយថាភាគីចយើងស្វាគមន៍ភាគីចិននឹងចូលរួមក្នុងការស្ថាបនាព័ត៌មានភាវូបនីយកម្មមហាសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ   ដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងនេះអាចចាប់ផ្តើមឆាប់រហ័ស។


លោកCAO YUNDE ថ្លែងថា៖ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រទេសកម្ពុជាមពឹងផ្អែកទៅលើផែនកាឧស្សាហកម្មសមុទ្រេ។ យើងសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍមហាសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ។

លោកCAO YUNDE ថ្លែងថា៖ក្រៅពីវិស័យសមុទ្រនិងនេសារ យើងក៏ធ្វើសហប្រតិបត្តិការនៅការរុករកបប្រេងនៅឈូងសមុទ្រ  ការនេសាទត្រីជាដើម។

លោកZHANG DENGZHOU   បានថ្លែងថា៖យើងបានធ្វើគម្រោងស្តីពីស្ថបនាជាតិបប្រកដដោយមានព័ត៌មានភាវូបនីយកម្ម ហើយនិងចូលរួមចំណែកនៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃព័ត៌មានភាវូបនីយកម្មសមុទ្រ  ការត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននិងការការពារបរិស្ថាន ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានតាមសមុទ្រ ការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍន៍ ជាដើម ដើម្បីជូយជំរុញអភិវឌ្ឍដល់វិស័យផ្សេងៗ។


China Electric Oceanographic Information Institute Co., Ltd. ទុកប្រព័ន្ធការស្ថាបនានិងការប្រតិបត្តិការនៅព័ត៌មានភាវូបនីយកម្មសមុទ្រជាស្នូល ផ្តោតសំខាន់ទៅលើរចនាប្រព័ន្ធ សេវាកម្មនៃប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានមហាសមុទ្រ  និងផ្តល់សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍និងសកល្បងឧបករណ៍ជាដើម៕