<
ស្វាគមន៍នៃការមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចិន-កម្ពុជា

សន្នីសិតការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលើកទី១៦

កាលផ្សាយ:2019-08-27 09:11:33   ប្រភពអត្ថបទ:本站原创

ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ដល់ថ្ងៃទី២៤ខែកញ្ញាសន្និសីទស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាចិន - អាស៊ានលើកទី ៧ (ដែលហៅថា“ សន្និសីទ”) នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅណាននីង

ទន្ទឹមនឹងនេះសន្នីសិតការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនឹងត្រូវរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិណាននីងសាល Zhu Jinhuaដូចឆ្នាំមុន ហើយជាសកម្មភាពសំខាន់និងពេញនិយមបំផុត ។

 

     ១.សកម្មភាពរបស់កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរ

         ១.១ សកម្មភាពនានា(ផែងការ)

          ពេលវេលា                           សកម្មភាព

ម៉ោង១៣.៣០--១៥.០០ថ្ងៃទី២០     កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរផ្សព្វផ្សាយនៃសហការអាស៊ានតាមតម្រូវការ

ម៉ោង១៥.៣០--១៦.៣០ថ្ងៃទី២០     កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសមុទ្រ

ម៉ោង៩:៣០--១១.០០ថ្ងៃទី២១       កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានិងការប្រើប្រាស់ Beidou

ម៉ោង១៥.០០--១៦.៣០ថ្ងៃទី២១      កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរកសិកម្ម

ម៉ោង៩.៣០--១១.០០ថ្ងៃទី២១       កិច្ចប្រជុំការផ្លាស់ប្តូរសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្ត្រ

 

     ១.២  ពេលវេលានៃថ្ងៃ(ផែងការ)

ម៉ោង៩.០០--៩.៣០               ចុះឈ្មោ

ម៉ោង៩.៣០--៩.៣៥              អធិបតីណែនាំភ្ញៀវកិត្តិយស

ម៉ោង៩.៣៥--៩.៤៥               ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង

ម៉ោង៩.៤៥--១០.១៥              ផ្សព្វផ្សាយផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា(តាមតម្រូវការ)

ម៉ោង១០.១៥--១១.០០              កច្ចពិភាក្សា

            សម្រាកនិងការរៀបចំ

ម៉ោង១៤.៣០--១៥.០០            ចុះឈ្មោ

ម៉ោង១៥.០០--១៥.០៥             អធិបតីណែនាំភ្ញៀវកិត្តិយស

ម៉ោង១៥.០៥--១៥.១៥             ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង

ម៉ោង១៥.១៥--១៥.៤៥             ផ្សព្វផ្សាយផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា(តាមតម្រូវការ)

ម៉ោង១៥.៤៥--១៦.៣០             កច្ចពិភាក្សា

  

ឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំសន្និសីទកសរផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសចំនួន ៥ ដែលរួមមានបច្ចេកវិទ្យាសមុទ្រ Beidou កសិកម្ម និងសុខភាពវេជ្ជសាស្ត្រតាមតម្រូវការ ប្រទេសចិន ថៃ ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជា

វៀតណាមនឹងចូលរួម ។

 

២. ចំណុចលេចធ្លោ

   ឆ្នាំនេះបន្ថែមបទបង្ហាញទ្រង់ទ្រាយធំស្តីពីគោលនយោបាយផ្ទេរលទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យា ទាក់ទងស្ថាប័ន

ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ សហគ្រាសនិងសហគមន៍ សហការរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសមុទ្រអាស៊ាន-ចិន

ជាមួយក្រសួងធនធានធម្មជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវទ្យាBei Douជាមួយសម្ព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ

អន្តរជាតិ ផ្កាយរណបចិន - អាស៊ាន រៀបចំកិច្ចប្រជុំកសិកម្មស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិង បណ្ឌិតសភា

វិទ្យាសាស្ត្រក្វាងស៊ីនិងចាដើម។  គេរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀង ច្រើន ត្រូវ បានចុះហត្ថលេខា។

កាលពីឆ្នាំមុនវាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

សំខាន់ៗចំនួន ៧ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៤០ លានយន់

 

 

៣.  ការចុះឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ

សហគ្រាស: ការតាំងពិព័រណ៍សហគ្រាសបច្ចេកវទ្យាមានអាទិភាពក្នុងការចុះឈ្មោះ

ស្វាគមន៍សាកលវិទ្យាល័យ និងទស្សនិកជន សហគ្រិនពាក់ព័ន្ធចុះឈ្មោះនៅមុនថ្ងៃទី២៥ខែសីហា។

សូមទាក់ទងទៅ:

Cai Jun          0771-3370013 / 13977205050

Luo Chaowei   0771-3370832 / 13481073797

Feng Danmei   0771-3370836 / 13407770861

email :  hzb0771@163.com

ខ្លឹមសារកាន់តែច្រើននឹងណែនាំនៅថ្ងៃទី២១-២៤ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩នៅសាលZhu Jinhuaនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍អន្តរជាតិណាននីង។